Meniu

      Meniu

   
 

Program Nucleu

   Program Nucleu

 

PROGRAM NUCLEU ”Delta Dunării” 2016-2017

Contract ANCSI Nr. 47N/2016

 

1.               Contractor: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea (INCDDD)

 

2.               Director program: dr.ing. Ion NĂVODARU

 

3.               Denumirea programului-nucleu - acronim: Delta Dunării – Delta Dunării

 

4.               Durata programului: 2016-2017

 

5.               Obiectivele programului:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea funcţionează ca persoană juridică de drept public română, în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), care este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin care acesta îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării (HG 253/2015).

I.N.C.D.D.D. Tulcea, conform legii de înființare, are ca scop: 1) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul dezvoltării durabile, ecologiei şi protecţiei mediului, fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" (RBDD) şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltare durabilă; (2)  Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. 

Propunere Programului Nucleu  Delta Dunării”, prevăzut a se derula în perioada 2016-2017, se înscrie în ”Strategia de CDI şi ale programelor proprii de CDI pentru perioada 2015-2020, (aprobată prin Hotărâre CS-I.N.C.D.D.D. nr. 6/2015) care se înscrie în cadrul general al ”Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020” (HG 929/2014), fiind conceput cu luarea în considerare a contextului socio-profesional în care cercetătorii şi inginerii de dezvoltare îşi desfăşoară activitatea şi implicit, a nevoilor de formare profesională a acestora. Programul Nucleu ”Delta Dunării”, prevăzut pentru perioada 2016-2017, este o continuare a unor tematici din Programului Nucleu ”Delta Dunării” 2009-2011, cu prelungire 2015, și își propune să acumuleze noi cunoștințe și să abordeze noi tematici de cercetare pentru dezvoltarea instituțională și creșterea capacității de cercetare în domeniul său de activitate. Programul va contribui la creșterea capacității instituționale și acumularea de informații științifice și expertiză pentru a putea contribui și la  implementarea  altor programe precum, ”Strategia Deltei Dunării – ITI”, Strategia UE Pentru Regiunea Dunării (SUERD) și la implicarea Institutului  în proiectul strategic de importanță națională ”Centrul International pentru Cercetări Avansate "Fluvii, Delte, Mari - DANUBIUS-RI".

 

Obiectivele ”Programului Delta Dunării” se înscriu în dezideratele și convențiile mondiale de mediu (Convenţia de la Rio de Janeiro privind diversitatea biologică -1992), în politicile și strategiile Uniunii Europene (UE), care sunt reglementate prin în Directive UE și transpuse și în legislația României:

 -Directiva 79/409/EEC (,,Directiva Pasari”

-Directiva 92/43/EEC (,,Directiva Habitate”)

-Directiva 2000/60/EC (,,Directiva Cadru Apa”)

-Directiva 2007/60/EC (,,Directiva Inundații”)

-Directiva 2007/2/EC (,,Directiva INSPIRE”).

 

Toate aceste instrumente de guvernanță, au ca ținte generale și particulare obiectivele RBDD: i)stoparea pierderilor de biodiversitate, ii) conservarea și protecția biodiversității, iii) menținere și îmbunătățirea calității și funcționalității ecosistemelor, iv) atingerea unei bune stări ecologice pentru apele de suprafață, v) dezvoltare sustenabilă a sistemelor socio-ecologice.

 

Pentru atingerea acestor deziderate, Programului ”Delta Dunării” propune abordarea a  3 obiective reprezentative, a căror realizare se va face prin implementarea a 19 proiecte, menționând că acestea se înscriu în direcțiile de cercetare ale ”Planului multianual de dezvoltare al INCDDD Tulcea  2015-2020” (Anexă la Strategia INCDDD).

 

Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

 

Obiectiv 2: Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării

 

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării

 

Redăm mi jos un tabel sintetic cu obiectivele programului, proiectele, țintele și indicatorii asociați pentru monitorizare si evaluare

 

6.               Lista proiectelor, țintelor și indicatorii de monitorizare:

 

 

Nr. crt.

Obiectiv Program / Denumire proiect

Ținte pentru atingerea obiectivului

Indicatori pentru monitorizare și evaluare

Obiectiv 1: Conservarea biodiversității și ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

1

Studii suport pentru elaborarea metodologiei de caracterizare a stării ecologice a lacurilor pe baza speciilor de macrofite acvatice

- Elaborarea listei actualizate a macrofitelor acvatice (hidrofite și helofite) din Delta Dunării

- Metode  de teledetecție  pentru monitorizarea eficientă a stării ecologice a corpurilor de apă

- Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

- Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

- Diseminarea  metodelor si metodologiilor rezultate către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

- Pregătirea de  participări la programe internaţionale pe tematica proiectului.

2

Starea actuala a speciilor de entomofaună de interes comunitar din R.B.D.D. (ROSCI0065 Delta Dunării)

- Realizarea unui studiu exclusiv dedicat exclusiv speciilor de entomofaună de interes comunitar din R.B.D.D”;

- Elaborarea unei baze de date în format electronic cu date legate de speciile de interes

- Baza de date entomofaună RBDD

- Interfață on-line de acces la baza de date entomofaună din RBDD

- Produse de conștientizare publică;

- Lucrări științifice

3

Evaluarea stării de conservare a speciilor de peşti din lacurile RBDD

 - Lista de specii de pești din actualizată

- Evidențierea schimbărilor în starea de conservare a ihtiofaune

- Metoda de clasificare ecologica a corpurilor acvatice după indicatorul pești

- Măsuri de conservare a ihtiofaunei

 

4 Rapoarte științifice de fază

2 Articole științifice

1 Metodologie de estimare a stării mediului după ihtiofauna conform DCA

4

Starea actuala a speciilor de mamifere de interes comunitar din RBDD în SCI-urile NATURA 2000

- Lista speciilor de mamifere de interes comunitar în delta fluvială și starea lor actuală;                   

 - Lista speciilor de mamifere de interes comunitar în delta fluvio-maritimă și starea lor actuală;               

- Lisat speciilor de interes comunitar în zona litorală și starea lor actuală.

3 Liste de specii de mamifere din RBDD și starea lor de conservare

Publicare lucrări științifice

  - în ţară:2

  - în străinătate: 2

Comunicări ştiinţifice

  - în ţară: 2

  - în străinătate: 2

5

Starea actuala a coloniilor de păsări acvatice si a speciilor de păsări pentru care s-au desemnat situri NATURA 2000 în Rezervația Biosferei Delta Dunării .

- Creșterea gradului de protecție a speciilor de păsări de interes comunitar datorită cunoașterii rezultatelor monitorizării și evaluărilor prin Includerea rezultatelor în Raportul privind starea mediului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării în anul 2016, respectiv 2017

- Creșterea gradului de protecție a speciilor de păsări de interes comunitar prin includerea rezultatelor în viitoarele planuri de management ale ARBDD

- Includerea datelor rezultate în următorul raport de țară privind starea de conservare a speciilor de păsări conform art. 12 din Directiva Păsări

- 8 rapoarte de cercetare

- 2 articole științifice publicate în țară/străinătate

- 2 lucrări prezentate la simpozioane internaționale în țară/străinătate

6

Studiul modificărilor induse de speciile invazive in comportamentul si dinamica populaționala a vertebratelor native de interes conservativ din Rezervația Biosferei Delta Dunării

- acumulare de date cantitative privind impactul speciilor invazive asupra comportamentului diferitelor specii de vertebrate native de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe rezultatele testelor ”ex situ” (în laborator);

- acumulare de date cantitative privind impactul speciilor invazive asupra dinamicii populaţionale a diferitelor specii de vertebrate native de interes conservativ din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe rezultatele evaluărilor şi estimărilor ”in situ” (în teren);

-  documentaţie ştiinţifică referitoare la mecanismele de răspândire a speciilor invazive acvatice;

- documentaţie ştiinţifică privind modificările induse de speciile invazive în comportamentul şi în dinamica populaţională a vertebratelor native de interes conservativ din Rezervația Biosferei Delta Dunării.

- Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică;

- 1 documentație pentru fundamentarea derogării (pe anul 2016) de la art. 33 alin (1) din OUG nr. 57/2007 (aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011);

- 1 documentație pentru fundamentarea derogării (pe anul 2017) de la art. 33 alin (1) din OUG nr. 57/2007 (aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011);

- publicarea rezultatelor in reviste de specialitate ( 1-2 articole)

- diseminarea metodelor si metodologiilor rezultate către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

7

Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul R.B.D.D.

- Raport de starea mediului în ultimii 10 ani a ecosistemelor acvatice de pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici si hidromorfologici

- Raport privind starea si clasificarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice în 2016-2017 , pe baza indicatorilor fizico-chimici și biologici si hidromorfologici

- Elaborarea a 5 rapoarte de cercetare științifică

- Publicarea rezultatelor obținute în articole științifice (1-2) la reviste indexate ISI Web of Science

- Rezultate suport pentru implementarea programelor de reconstrucție ecologica in Rezervația Biosferei Delta Dunării

8

Cercetări privind evoluția ecosistemelor zonelor reconstruite ecologic în RBDD

- 1 studiu de fundamentare ştiinţifică privind starea de conservare a ecosistemelor acvatice din incintele reconstruite ecologic în RBDD

- 1 studiu de fundamentare ştiinţifică privind starea de conservare a ecosistemelor acvatice din reţeaua de canale reconstruite ecologic în RBDD.

 

- 1 bază de date morfohidrografice georeferenţiate şi hărţi digitale (numerice, în format GIS) privind gradul de colmatare /deconectare de la reţeaua principală de alimentare, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, pentru incintele reconstruite ecologic în RBDD.

-1 bază de date privind starea de conservare a biodiversităţii ecosistemelor acvatice în incintele reconstruite ecologic din RBDD.

- 1 bază de date morfohidrografice georeferenţiate şi hărţi digitale (numerice, în format GIS) privind gradul de colmatare /deconectare de la reţeaua principală de alimentare, în condiţii de nivele scăzute ale apei Dunării, pentru canalele reconstruite ecologic în RBDD.

-1bază de date privind starea de conservare a biodiversităţii ecosistemelor acvatice în reţeaua de canale reconstruite ecologic, în RBDD.

- Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

9

Studii privind habitatele de reproducere și hrănire pentru sturioni în  Dunărea inferioara (KM 0 – 320)

- Harta batimetrică 3D si măsurători ADCP si ADV a locurilor de reproducere a sturionilor

- Completarea bazei de date cu informații privind succesului reproducerii naturale a sturionilor (Indexul de Juvenili)

- Identificarea genetica a apartenentei larvelor si puilor de sturioni capturați pentru înțelegerea ecologiei  reproducerii speciilor periclitate critic

- Elaborarea a 8 Rapoarte de Cercetare Științifică si Tehnică

- Publicarea rezultatelor in reviste ISI (1 – 2 articole)

- Diseminarea rezultatelor către factorii de decizie prin comunicări științifice la conferințe tematice

- Pregătirea de propuneri / participări la programe internaționale  pe tematica proiectului

10

Studiu privind schimbările climatice și efectele lor asupra serviciilor ecosistemelor din Rezervația Biosferei Delta Dunării

- Determinarea legăturilor schimbărilor climatice cu modificări ale diferitelor componente ale mediului

- Clasificarea gravității efectelor schimbărilor climatice

Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

- Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

- Diseminarea  rezultatelor în conferințe si simpozioane naționale și internaționale;

- Diseminarea rezumatului proiectului către autoritățile locale și regionale interesate

11

Studiul diversității genetice a speciilor coloniale de pasări acvatice din RBDD

- Implementarea de noi metodologii de lucru in Laboratorul de Biologie Moleculara si Citogenetica a INCDDD Tulcea;

- Obținerea a 75 de secvențe de nucleotide ale genelor de interes;

- Analiza secvențelor de nucleotide si interpretarea rezultatelor

1 metodologie noua in Laboratorul de Biologie Moleculara si Citogenetica a INCDDD Tulcea;

75 de secvențe de nucleotide, secvențele unice fiind înregistrate în baza de date GenBank;

1 prezentare orala la al 26-lea Simpozion International „Delte si Zone umede”, Tulcea 2017;

1 publicație ISI

Obiectiv 2: Exploatarea sustenabilă a resurselor naturale din Rezervația Biosferei Delta Dunării

12

Cercetări pentru valorificarea durabilă a speciilor vegetale din RBDD

- Elaborarea listelor actualizate cu specii vegetale ce pot constitui resurse naturale vegetale

- Perfecționarea metodelor de evaluare a resurselor naturale vegetale

- Elaborarea de recomandări pentru un management durabil a resurselor naturale vegetale

- Elaborarea a  4 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

- Publicarea rezultatelor in reviste ISI ( 1-2 articole)

- Diseminarea  rezultatelor cercetărilor rezultate către factorii principali  de răspundere;

- Pregătirea de propuneri in vederea participării la programe internaţionale pe tematica proiectului.

13

Cercetarea pescăriilor din Rezervația Biosferei Delta Dunării în vederea promovării pescuitului durabil

- Îmbunătățirea metodelor de evaluare a stocurilor de pești

- Estimarea stării de exploatare a stocurilor de pești

- Optimizarea exploatării

- Estimarea capturilor maxime sustenabile

- Elaborarea măsurilor de exploatare durabilă

 

4 Rapoarte științifice de faza

 1 metodologie îmbunătățită de estimare a stocurilor de pești

2 estimări anuale de capturi sustenabile (MSY)

- diseminări la  conferințe (1-2)

- articole științifice (1-2)

14

Cercetări suport pentru reglementarea activităţii turistice in R.B.D.D. si elaborarea scenariilor de dezvoltare durabila

- Sondarea opiniei turiştilor şi vizitatorilor privind calitatea serviciilor turistice, tipurile de turism preferate, motivaţia vizitării RBDD,  respectarea reglementărilor actuale privind desfăşurarea activităţilor turistice pe teritoriul RBDD şi identificarea de sugestii sau preferinţe de îmbunătăţire a actului turistic.                                                                                                              -  Identificarea de scenarii de dezvoltare socio-economică în contextul strategiei Deltei Dunării și ITI și a scenariilor de

- elaborarea a  5 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

- documentaţie privind percepţia turiştilor şi vizitatorilor asupra calităţii serviciilor turistice şi a gradului de satisfacţie

- scenarii de dezvoltare durabilă a turismului (1-2)

Obiectiv 3: Dezvoltare durabilă a comunităților umane și factorii de risc din Rezervația Biosferei Delta Dunării

15

Studierea sistemelor socio-ecologice din R.B.D.D.

- analiza temporală și spațială a indicatorilor geo-demografici care sa evidențieze diferențierile regionale in funcție de evoluția legislației privind comunitățile umane din spațiul deltaic

- metodologie de  identificare a nevoilor practice locale (economice, sociale) și perspectivele părților interesate

- elaborarea unui model al procesului decizional local, regional si național

- Elaborarea a  5 rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică

1 metodologie de identificare a nevoilor economice și sociale pentru comunitățile locale și stakeholderilor

- Diseminarea  rezultatelor către beneficiari  prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice;

- Pregătirea de  participări la programe internaţionale pe tematica proiectului

16

Elaborarea hărților de risc și hazard la inundații pentru localitățile din Delta Dunării

- identificarea zonelor cu cel mai mare impact distructiv in caz de inundații. 

- scenarii multiple/complexe la inundații (hazard si risc) pentru localitățile din Delta Dunării;

- hărți detaliate de hazard/risc la inundații pentru localitățile din Delta Dunării;

- estimarea pagubelor umane/materiale la inundații;

- scenarii ontologice dezvoltate pentru Delta Dunării si zona limitrofa corelate cu politicile Agenției Europene de Mediu si Strategia Naționala de Cercetare-Dezvoltare Inovare

Elaborarea a  8 rapoarte de cercetare științifică și tehnică;

- Nr. de scenarii pe localitate : 3 (niveluri minime, medii, maxime);

- Nr. de localități analizate : 16

- Nr. de hărți de hazard : 16 x 3 = 48;

- Nr. de hărți de risc : 16 x 3 = 48;

- Articole ştiinţifice în periodice indexate in baze de date internaționale ( minim 2)

- Diseminarea  metodelor si rezultatelor către factorii principali  de răspundere prin comunicări  ştiinţifice la conferințe tematice (minim 2);

- Propuneri de  participări la programe internaţionale/naționale pe tematica proiectului (minim 2).

17

Cercetări privind acumularea și transferul substanțelor prioritar/prioritar periculoase în lanțurile trofice acvatice din R.B.D.D. – factor de risc asupra sănătății umane

- Analiza tendinței de evoluție a substanțelor prioritar/prioritar periculoase din apă, sediment, componenta biotică și abiotică din R.B.D.D. în perioada 2006 - 2015; 

- Evaluarea conținutului de substanțe prioritar /prioritar periculoase din vegetația acvatică și organismele bentonice, caracteristice ecosistemelor deltaice în anul 2016;

- Evaluarea conținutului de metale grele din speciile de pești cu și fără valoare comercială cât și stabilirea diferențelor interspecifice  în funcție de locație geografică;

- Cuantificarea ratei de transfer și acumulare a  substanțelor prioritar/prioritar periculoase  în componentele biotice și abiotice caracteristice ecosistemelor deltaice, în perioada 2016-2017

- Elaborarea a 4 rapoarte de cercetare științifică;

- Dezvoltarea bazei de date cu informații utile privind conținutul substanțelor prioritar/prioritar periculoase în speciile de pești exploatate ca sursă de hrană;

- Publicarea a 2 articole științifice în jurnale indexate ISI cu factor de impact.

- Diseminarea rezultatelor către participări la conferințe

18

Creșterea capacității de evaluare a toxicității determinate de cianobacterii în vederea îmbunătățirii gestionarii și exploatării apei în Rezervația Biosferei Delta Dunării

- acumulare de date privind dimensiunea fenomenului de înflorire cu cianobacterii toxice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe măsurători i ”in situ”;

-  acumulare de date privind apariţia şi răspândirea toxinelor ecosistemele natural şi în suresele de apă destinate consumului uman din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, bazate pe măsurători i ”ex situ” (în laborator);

- documentaţie ştiinţifică referitoare la fenomenul studiat;

- documentaţie tehnică pentru autorităţile de mediu şi autorităţile locale.

- 4 Rapoarte de Cercetare Științifică și Tehnică;

- 1-2 articole ştiinţifice in reviste de specialitate

- 1 ghid de interviu structurat pentru autorităţile de mediu;

- 25 fişe de observaţii reprezentând numărul localităţilor amplasate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

19

Efectul pășunatului natural asupra fitocenozelor din RBDD și asupra sănătății animale și umane

- Elaborarea unui plan de măsuri pentru managementul pășunatului în funcție de capacitatea de suport şi speciile de animale prezente în anumite regiuni din RBDD.

- Crearea unei baze de date referitoare la plantele care conțin principii active antiparazitare.

- Obținerea unor extracte din plantele florei spontane şi testarea  in vitro a capacităților terapeutice ale acestora, asupra paraziților de animale şi om.

- Studiu privind influența numărului de cabaline şi rumegătoare aflate în sălbăticie asupra florei din RBDD

- Lista plantelor cu posibil efect antiparazitar

- Testarea in vitro a extractelor pe populații de paraziți cu importantă majoră pentru sănătatea animală şi umana

- Elaborarea unui plan de măsuri referitoare la ecologizarea, conservarea şi regenerarea biodiversității florei in funcție de capacitatea de suport a pășunilor naturale

 

 

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by